Mentorgruppen

Beskrivelse:

Mentorgruppen er en ressursgruppe som arbeider med å kvalitetssikre peffkursene og å sikre at speidermetoden benyttes, samt er en del av den samme metoden gjennom punktene «læring gjennom opplevelse og refleksjon» og «ungt lederskap – voksent nærvær»

Gruppen består av 4-8 medlemmer på 30+ år, med relevant erfaring primært fra lederutvikling innen speiderarbeidet. Mentorgruppen velger selv sin leder og sørger for rekruttering, eventuelt med bistand fra kretsstyret.

Mentorgruppen er organisert som et utvalg under kretsstyret.


Aktiviteter i mentorgruppen:
Hovedoppgaven for mentorgruppen er tilstedeværelse og veiledning på kretsens peff kurs (1, 2 og 3). Rollen som mentor betyr å være en ressurs for de unge lederne som holder kursene, gi innspill og tilbakemelding på opplegg og utføring og bidra til bedre kurs og lederutvikling for kurslederne.

Samtidig vil en også ha en rolle som voksent nærvær både for ledere og deltakere på kursene. Det er også naturlig at mentorgruppen er deltakende i arbeid med evaluering og videreutvikling av kursopplegg.

Mentorgruppen velger selv hvordan de vil være tilstede på kursene og hvor mange, og det praktiske avklares med kursansvarlig. Gruppen velger også selv hvor mange møter de ønsker å gjennomføre utenom tilstedeværelsen på kursene.

Økonomi:
Kretsen dekker utgiftene til mentorgruppens arbeid i forhold til utgifter relatert til reise og møter. Dekking av utgifter utover dette, eksempelvis deltakelse på nasjonale kurs og konferanser kan søkes om til kretsstyret.

Behandling av tvister:
Ved konflikter enten internt i mentorgruppen eller i forholdet til andre enheter/grupperinger er kretsstyret den overliggende enhet som behandler saken.

Taushetsplikt:
Medlemmer i mentorgruppen har taushetsplikt utenfor gruppen. Kommer det opp sensitiv informasjon og det trengs rådføring, rådfør deg med andre i gruppen, eventuelt kretsstyret.

Det viktig å huske også å overhold informasjonsplikten. Dersom du får informasjon som gjør at liv og helse står i fare skal det informeres videre.

Krisebehandling:
KFUK-KFUM Speideren sin beredskapsplan («Trygg og sikker speiding») legges til grunn for reaksjonen ved uønsket hendelse, medlemmer i mentorgruppen må kjenne til innholdet.