Speidermetoden

Speidermetoden er en metode for ikke-formell læring, i motsetning til den formelle læring som for eksempel skjer i skolen. Speidermetoden beskriver hvordan vi gjør ting og hvordan vi arbeider. Metoden skal hjelpe oss til å oppfylle formålet vårt. Speidermetoden er en pedagogisk helhet der de ulike delene henger sammen. Alle delene har sine funksjoner. Det betyr ikke at man må ha med alle delene av speidermetoden i alt man gjør, men et godt speiderarbeid bør over tid bestå av punktene i speidermetoden. KFUK-KFUM-speiderne har definert speidermetoden som ni punkter:

  • Lov og løfte
  • Patruljesystemet
  • Personlig utvikling
  • Symboler og seremonier
  • Friluftsliv
  • Lek
  • Samfunnsdeltakelse
  • Læring gjennom opplevelse og refleksjon
  • Ungt lederskap – voksent nærvær

 

Lov og løfte

Speiderløftet og speiderloven uttrykker våre verdier og forteller hvem vi er. Loven og løftet legger til rette for at speiderne kan reflektere over hvordan de vil leve, og handle deretter. Hvis speiderne blir bevisste på hvilke verdier speidingen står for, kan de ta stilling til egne verdier, reflektere over disse og forplikte seg til idealene. Gjennom lov og løfte gis speiderne mulighet til å reflektere over tro, holdninger og etikk, og bli bevisste på sitt eget verdigrunnlag. Å avlegge speiderløftet bidrar til å skape en identitet hos speiderne og gjør at de føler seg som en del av stort fellesskap. Når vi vet hva vi står for, vet vi også litt mer om hvem vi er og hvem vi vil bli. Det gir trygghet og selvtillit.

Patruljesystemet

KFUK-KFUM-speiding bygger på patruljesystemet der barn leder barn og patruljen utvikles sammen. Patruljen tilbyr et fellesskap der alle medlemmer er like viktige og alle er delaktige i beslutningene som tas. I patruljen lærer du samarbeid, men du får også plass til å utvikles som individ. Patruljeføreren leder patruljen i den retning medlemmene av patruljen selv har bestemt. Du lærer å lede og å bli ledet av en jevnaldrende, samt respektere andres og formidle dine egne meninger. Grunnleggeren av speiderbevegelsen, Baden Powell, har sagt: – Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste måten. Patruljesystemet bygger på læring i mindre grupper, og bruken og omfanget av patruljesystemet utvikles med speidernes alder.

Personlig utvikling

Personlig utvikling handler om å hjelpe den enkelte speider til å være bevisst og aktivt involvert i sin egen utvikling. Det gjør dem i stand til å utvikle seg på sin egen måte og i sitt eget tempo. Speiderne får mulighet til å utfordre seg selv. Dette leder til en følelse av mestring, som igjen gir selvtillit. Speiderprogrammet er tilpasset de enkelte aldersgrupper og skal gjøre at speiderne utvikler seg i trygge rammer.

Symboler og seremonier

Symboler og seremonier brukes som en ramme rundt speiderarbeidet og skal bidra til å skape felles identitet og gjøre at speiderne opplever at de er en del av en større helhet og sammenheng. Symboler og seremonier har en større betydning enn sitt faktiske innhold. En seremoni i speidersammenheng er en gjenkjennelig, høytidelig handling som gjentas ved flere anledninger. Speideropptagelse, speiderhilsen og flaggheis er eksempler på noen seremonier. Vi bruker ofte symbolske rammeverk rundt aktivitetene våre, noe man ser igjen i speiderprogrammet, i patruljen, på speidermøter, turer og leirer. Symboler og seremonier har en sentral plass i patruljen og speidergruppen. Symbolske rammeverk er med på å gi en ekstra dimensjon til speiderarbeidet, setter fantasien i gang og skaper tilhørighet.

Friluftsliv

Det er i naturen en KFUK-KFUM-speidere hører hjemme. Vi bruker friluftsliv som en metode for å nå våre mål. Vi er ikke ute bare fordi vi liker det, vi er ute fordi det hjelper oss å vokse som mennesker. Friluftsliv er en måte å utvikles på. Når du havner i et annet miljø du er vant til må du handle utenfor dine vanlige rammer, og bruke din kreativitet og dine ferdigheter. Vi bruker naturen til lek, læring og samarbeid. Vi blir kjent med, tar vare på og undersøker naturen gjennom utendørsaktiviteter. Speiderne får prøve på mange forskjellige opplevelser i naturen, alt fra små turer i skogen til kanopadling, brevandring og toppturer.

Lek

Lek brukes for å sette fantasien i sving. Gjennom lek utvikler speiderne konsentrasjonsevne, de lærer å samarbeide, tilegner seg nye ferdigheter og får bruke kroppen. Leken er en trygg arena hvor speiderne får utvikle sin uttrykksform, og leken stimulerer til utvikling. Den har en sentral plass i speiderprogrammet og brukes aktivt til læring. Gjennom leken lærer speiderne å vinne og tape, og leken utvikler rettferdighetssansen og evnen til å forstå og følge regler. Lek brukes også til refleksjon, fordi speiderne gjennom leken får mulighet til å innta nye roller og prøve ut alternativer.

Samfunnsdeltakelse

Å utvikle speidere til aktive verdensborgere er speidingens grunnidé. Som KFUK-KFUM-speider lærer du å ta ansvar og bidra konstruktivt i samfunnet. Vi jobber for en bedre verden gjennom samfunnsengasjement både i lokalmiljøet og globalt. Vi engasjerer oss der vi bor, verner om naturen og hjelper mennesker som trenger det. Gjennom aktive handlinger får speiderne en forståelse av verden, forskjellige kulturer og grupper av mennesker.

Læring gjennom opplevelse og refleksjon

Det speiderne lærer får de prøve ut og gjøre i praksis. Vi bruker læring gjennom opplevelse og refleksjon som metode fordi vi tror det er mer motiverende og nyttig for speiderne at de selv får prøve ut det de skal lære. Speiderne får erfaringer som gjør dem i stand til å reflektere over selve læreprosessen og resultatet. Gjennom deres handlinger, refleksjoner og resultater samler de kunnskap som danner grunnlaget for videre utvikling. Vi søker å skape så virkelige situasjoner som mulig for at læringsutbyttet skal bli best mulig. Speiderne får oppgaver og utfordringer som er tilpasset dem. I KFUK-KFUM-speiderne får alle muligheter til å prøve, feile og lykkes.

Ungt lederskap – voksent nærvær

Som KFUK-KFUM-speider får du innflytelse og påvirkningsmuligheter i det daglige speiderarbeidet fra første dag. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon og lærer speiderne å ta demokratiske avgjørelser, legger til rette for at meninger blir hørt og at barn og unge er en aktiv del av beslutningsprosesser. Speiderne trener på å ytre sine egne meninger. Ansvarsområdet øker jo eldre du blir. KFUK-KFUM-speiderne tar unge ledere seriøst og de får ansvar for saker som er viktige for dem. Basert på erfaring og modenhet tar de unge lederne avgjørelser selv, mens de voksne lederne støtter og veileder.

Hentet fra KMspeider.no

Last ned hefte om speiderideen. Her finner du informasjon om speidermetoden, lov og løfte, grunnlag og verdier samt ledererklæring.