UNG AKTIV BJØRGVIN

Beskrivelse:

Ung Aktiv Bjørgvin (UAB) er en gruppe unge ledere som arbeider med å arrangere peffkurs og andre arrangement for vandrere i kretsen. Gruppen består fortrinnsvis av unge ledere fra 16-26 år.

Ung Aktiv Bjørgvin styret konstituerer seg selv ved valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Resten er medlemmer i styret, alle er likestilte og har like mye å si uansett styreverv.

Ung Aktiv Bjørgvin er organisert som et utvalg under kretsstyret.

Ung Aktiv Bjørgvin er et selvstendig styre, men vi samarbeider med kretsstyre blant annet ved å ha en representant fra UAB på alle kretsstyremøter. Vi har også et samarbeid med Rover Bjørgvin, Mentorgruppen og vi disponerer en ressursperson-gruppe.

Rekruttering og sammensetning:

UAB rekrutterer selv nye medlemmer og gjennomfører søknadsprosess. 2 UAB medlemmer samt kretssekretær og eventuelt representant fra kretsstyret behandler søknadene. Det er ingen maksgrense på antall unge ledere, men bør minimum ha 10 medlemmer for å kunne gjennomføre aktivitetene.

UAB skal fortrinnsvis bestå av unge ledere fra 16-26 år. Det er viktig at de yngste må få lov å utfolde seg gjennom stadig større lederansvar og at de litt eldre heller holder seg litt i «bakgrunnen» men hjelper til når det trengs.

Nye medlemmer i UAB begynner med enkle oppgaver under kurs/arrangementer slik at de får erfaring med hvordan vi jobber. Etter hvert som de føler seg trygg som ung leder, vil de bli tildelt større og mer krevende oppgaver. Utover dette sender vi unge ledere på kurs som er relevante for deres utvikling som ledere.

Arrangementer UAB har ansvaret for:

Faste arrangementer: UAB skal på vegne av kretsen arrangere peffkurs 1 (oppdrag nord), peffkurs 2(oppdrag sør) og peffkurs 3.

Frivillige arrangementer: Ungdomstur vinter blir arrangert hvert år i desember, Vandrerfilmnatt arrangeres i påsken som et tilbud til dem som ikke reiser vekk i ferien, i tillegg arrangeres vandrerfilmnatt etter bymanøver. Ungdomstur Sommer arrangeres også, bortsett fra kretsleir og landsleir år.

Økonomi:

UAB forvalter de pengene som er avsatt i kretsens årsbudsjettet til UAB sine aktiviteter. Kurs og arrangement skal ha budsjett og det skal føres regnskap. Alle kurs/arrangement skal i utgangspunktet

gå i null, med mindre det i budsjettet settes krav til inntjening eventuelt at en har et satsningsområdet som en ønsker å benytte ekstra midler på og som da skal gå i minus.

Behandling av tvister:

Ved konflikter som ikke lar seg løse internt i ledergruppen, vil det bli kontaktet en tredjepart som snakker med de involverte i konflikten. Kommer det opp en tvist som gjør at noen må suspenderes fra gruppen, må vedkommende få en advarsel og hvis dette ikke hjelper kan ikke vedkommende fortsette som ung leder i UAB. Kretsstyret har siste ordet ved konflikter.

Taushetsplikt:

Medlemmer i UAB har taushetsplikt ovenfor dem de har ansvar for og er ledere for. Det vil si at dersom deltakere på aktiviteter i UAB sin regi forteller deg som UAB medlem noe, eller deler noe med deg, så skal dette i utgangspunktet ikke sies videre til noen. Å ha taushetsplikt vil enkelt si at det du har fått vite, fordi du er den du er, eller er i posisjonen du er, som leder eller annet, ikke skal sies til andre utenforstående.

Kommer det opp sensitiv informasjon og det trengs rådføring, rådfør deg med en eller to i UAB, eventuelt kretsstyret.

Det viktig å huske å overholde taushetsplikt, men også overhold informasjonsplikt. Dersom du får informasjon som gjør at liv og helse står i fare skal det informeres videre.

Krisebehandling:

Det skal være en hjemmeleder under alle UAB sine arrangementer, vedkommende skal være tilgjengelig og på forhånd ha fått tilgjengelig en deltakerliste og oversikt over foresatte/pårørende. Hovedansvarlig for arrangementet har ansvar for å være kjent med beredskapsplan og har ansvar hvis det skjer noe. Hovedansvarlig delegerer videre hvis det trengs. Hver enkelt situasjon og arrangement må vurderes.

KFUK-KFUM Speideren sin beredskapsplan («Trygg og sikker speiding») legges til grunn for reaksjonen ved uønsket hendelse, både hovedansvarlig for arrangementet og hjemmeleder må kjenne til innholdet.